De belastingdienst heeft het executoriaal beslag op de woning van Patricia Paay er af gehaald. De diva kan weer rustig ademhalen en haar huis, dat te koop staat voor een bedrag van 475.000,-- euro, verkopen. Na de verkoop kan Paay vervolgens afrekenen met de fiscus.

In het document van de deurwaarder, die in opdracht van de belastingdienst werkt, staat het volgende te lezen:

dat het door een belastingdeurwaarder te Amersfoort op
negenentwintig mei tweeduizendzeventien (29-05-2017), op last van
de ontvanger van de Belastingdienst/Amsterdam, woonplaats
kiezende ten kantore van mij, belastingdeurwaarder, gelegd
executoriaal beslag op de onroerende zaak, ten name van Mw.
Patricia Anglaia Margareth Paaij (geb. 07-04-1949) wonende te
1175 KH Lijnden aan de Lijnderdijk 239, ingeschreven ten kantore
van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in het
register 3, deel 71648 nummer 103, in zijn geheel is komen te
vervallen en de inschrijving dientengevolge waardeloos is
geworden.
Dat de inschrijving van het bedoelde beslag derhalve dient te
worden doorgehaald.

Dit zegt dus voldoende!